Formularz

 
KONTAKT - PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
 
IZOLACJA - MATIZOL S.A.
38-300 Gorlice ul.11-go Listopada 32

tel. sekretariat 018 / 35 48 100, fax 018 / 35 48 101
tel. dzial sprzedaży 018 / 35 48 130 do 36
fax 018/ 35 48 131

www.matizol.com.pl

e-mail: sekretariat@matizol.com.pl
sprzedaz@matizol.com.pl
marketing@matizol.com.pl
Obszar dzialania

1. Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie
tel. 018 / 35 48 121, 0 607 386 737

2. Śląskie, Łódzkie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, miasto Warszawa
tel.018 / 35 48 129, 0 607 386 730

3. Opolskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodnio-Pomorskie
tel.018 / 35 48 124, 0 691 364 568
 

CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

Gonty asfaltowe MATIZOL to szeroko rozpowszechniony materiał pokryciowy produkowany na bazie surowców bitumicznych. W gontach asfaltowych Matizol jako osnowę stosuje się welon z włókien szklanych. Wierzchnia strona pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną. Spodnia strona zabezpieczona jest przekładką antyadhezyjną w postaci folii polietylenowej. Przekładkę tą usuwa się przed montażem gontów.

Posiadają następujące zalety:

zapewniają dużą estetykę pokrycia dachowego w wyniku zastosowania różnobarwnych posypek oraz różnych kształtów,
nie wymagają konserwacji
montaż gontów nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu
nie rozprzestrzeniają ognia
długoletnia trwałość
wysoka jakość produktu
niskie, konkurencyjne ceny,
stanowią małe obciążenie dla konstrukcji dachowej:
- ok. 9,5 kg/m2 pokrycia dla gontów o kształcie trójkąta,
- ok. 11 kg/m2 pokrycia dla gontów o kształcie prostokąta,
- ok. 10 kg/m2 pokrycia dla gontów o kształcie łuska.

Gwarancja 10 lat

rys. 1 kształty gontów asfaltowych MATIZOLKażdy kształt gonta dostępny jest w kolorze bordo, zieleń, melanż.

ZASADY WYKONYWAINA POKRYĆ DACHOWYCH GONTAMI ASFALTOWYMI MATIZOL

Gonty asfaltowe Matizol, nazywane również dachówką bitumiczną, to szeroko rozpowszechniony materiał pokryciowy stosowany do krycia dachów spadzistych o nachyleniu dachów 12-75 ° w budownictwie indywidualnym, obiektach stylowych, wypoczynkowych, a także przemysłowych. Skuteczność dachów spadzistych polega przede wszystkim na sprawnym odprowadzeniu ściekającej wody, a nie na hydroizolacyjności. Konstrukcja dachu spadzistego podlega stałym ruchom wywołanym wiatrem i w związku z tym pokrycie musi być tak skonstruowane, aby nie przenosiło wywołanych tym naprężeń. Modułowa budowa gontów umożliwiająca niewielkie wzajemne przesuwanie się elementów sprawia, że stają się one mało wrażliwe na ruchy podłoża. Bardzo ważne jest również to, że dzięki zakładom umożliwiającym wymianę powietrza, pokrycia tego rodzaju dają się łatwo przewentylować. Penetracja zakładów przez deszcz lub śnieg (niesionych silnymi wiatrami) eliminowana jest przez warstwę wstępnego pokrycia.

Warunki wykonania pokrycia gontami asfaltowymi Matizol

1. Układanie gontów asfaltowych Matizol na dachu powinno się odbywać w temperaturze powyżej 5°C. Przed ułożeniem gontów asfaltowych przechowywanych w pomieszczeniach nie ogrzewanych, należy je przenieść na okres 24 h do pomieszczeń o temperaturze nie niższej niż 10°C. W okresie upałów nie należy wynosić wszystkich gontów na dach, ponieważ ich nadmierne nagrzanie może być przyczyną trudniejszego oddzielenia folii zabezpieczającej spodnią ich powierzchnię, którą przed montażem należy bezwzględnie usunąć. Nie należy wykonywać pokrycia podczas opadów atmosferycznych oraz silnych wiatrów.
2. Jako warstwy podkładowej pod gonty asfaltowe, należy stosować papę podkładową na welonie z włókien szklanych, np. P/64/1200
3.Dla zminimalizowania ewentualnej różnicy odcieni barwy, gonty w czasie układania powinny być pobierane na przemian z różnych paczek. Nie należy również używać gontów o różnych oznaczeniach partii na tej samej połaci dachowej.
4. W okolicach załamań dachu należy zastosować dodatkowe podklejenie asfaltową masą klejącą.
5. W warunkach narażenia na działanie silnych wiatrów oraz w miejscach mało nasłonecznionych wymagane jest podklejenie gontów asfaltową masą klejącą.
6. Gontów nie można układać bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej. Pomiędzy ociepleniem a poszyciem ( np. deskami) musi być wykonana szczelina wentylacyjna, stanowiąca element całego systemu wentylacji dachu.

"Izolacja-Matizol`` nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie własności użytkowych pokrycia spowodowanych nie przestrzeganiem powyższych warunków.

WYKONANIE POKRYCIA:

a) przygotowanie podłoża

Przystępując do krycia dachu przy użyciu gontów asfaltowych Matizol należy wykonać najpierw wszystkie niezbędne prace wstępne polegające na przygotowaniu podłoża oraz wykonaniu przewidywanych obróbek blacharskich. Podłoże może być wykonane z desek lub innego materiału (np. sklejki wodoodpornej) umożliwiającego wbijanie gwoździ. Deski użyte do wykonania podłoża powinny mieć szerokość w. granicach 10-12 cm. Na wykonanym deskowaniu mocuje się jedną warstwę papy podkładowej. Miejsca szczególnie narażone na działanie wody (np. kosze zlewowe) należy wzmocnić dodatkowym pasem papy podkładowej o szer. ok. 50 cm.

Oddzielnym lecz bardzo istotnym zagadnieniem jest wykonanie prawidłowej wentylacji dachu, zwłaszcza gdy jest on ocieplany. Wentylowanie dachu eliminuje powstawanie skroplin, których następstwem mogą być pęcherze, pleśnie i nacieki oraz klawiszowanie desek.. Prawidłowa wentylacja ma też decydujący wpływ na skuteczność izolacji termicznej. Bardzo skuteczną jest wentylacja oparta na zasadzie naturalnej cyrkulacji powietrza. Pomiędzy deskowaniem a ociepleniem pozostawia się wolną przestrzeń z wlotem powietrza pod okapem.

rys.2 Wentylacja z zastosowaniem wywietrzników połaciowychWylot powietrza może odbywać się bądź przez specjalne wywietrzniki połaciowe montowane w górnej części połaci dachowej (rys. 2), bądź wywietrzniki kalenicowe (rys.3).

rys.3 Wentylacja z zastosowaniem wywietrznika kalenicowego


b) układanie gontów

Po zakończeniu prac przygotowawczych, tzn. ułożeniu papy podkładowej, wykonaniu obróbek blacharskich itp., można przystąpić do układania wierzchniej warstwy pokrycia. Krycie gontami rozpoczyna się od okapu. Warstwę nadokapową gontów układa się noskami ku górze (rys.4). Odwrócone gonty przykleja się asfaltową masą klejącą i mocuje gwoździami papowymi. Pierwszą, zewnętrzną warstwę gontów kładzie się tak, żeby dolna krawędź nosków pokrywała się z dolną krawędzią gontów ułożonych noskami ku górze i była przesunięta o połowę modułu w stosunku do warstwy nadokapowej (rys. 4 i 5). Sąsiadujące ze sobą gonty układa się na styk i przybija nad wycięciami międzymodułowymi w odległości 1-2 cm od ich krawędzi. Drugą i każdą następną warstwę układa się w ten sposób, żeby była ona przesunięta w stosunku do poprzedniej o połowę modułu. Gonty należy układać tak, aby wierzchołki nosków przykrywały gwoździe mocujące warstwę poprzednią i pokrywały się z górną krawędzią wycięcia międzymodułowego. Taki sposób układania daje dwukrotne przybicie każdego gonta: pierwszy raz - bezpośrednio do podłoża i drugi -w trakcie przybijania następnej warstwy. Do przybijania należy stosować gwoździe papowe z płaskim łbem o długości min. 30 mm .

rys.4 Warstwa nadokapowa gontów , rys.5 , rys.6PRACE WYKOŃCZENIOWE

Prace wykończeniowe w przypadku gontów typu "trójkąt" i "prostokąt" można wykonać pojedynczymi modułami wyciętymi z gontów asfaltowych Matizol w sposób pokazanym na rys. 7, 8 i 9. Na jeden mb obróbki należy przewidzieć 7 szt. pojedynczych modułów.
Przy gontach typu "łuska", do obróbki tych fragmentów dachu należy użyć papy GORPLAST WZ/300 lub gontów typu "trójkąt" lub "prostokąt" w tym samym kolorze. Zaleca się, aby w przypadku użycia papy GORPLAST, minimalna szerokość pasa wynosiła 30 cm .

rys.7 Prace wykończenioweGonty asfaltowe `MATIZOL` znajdują również zastosowanie przy renowacji starych pokryć.Warunkiem jest reperacja i oczyszczenie istniejącego pokrycia. W przypadku, gdy stare pokrycie jest w znacznym stopniu zniszczone, należy je usunąć.Przy doborze długości gwoździ do przybijania,należy uwzględnić grubość starego pokrycia(gwóźdź winien tkwić w deskowaniu min.20 mm)

Uwaga końcowa

Własności użytkowe pokrycia dachowego wytworzonego z przedmiotowych gontów zależą nie tylko od własności wyrobu określonych w normie, lecz również od konstrukcji, metody montażu i wykonawstwa dachu rozumianego jako całość w połączeniu ze środowiskiem i warunkami użytkowania.


Gonty asfaltowe Matizol posiadają wymagane dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie:
Wg PN-EN 544 : 2000
Znak Bezpieczeństwa
Pozytywną Opinię Higieniczną PZH